Правила надання фінансових послуг

Правила надання фінансових та супутніх послуг 

Дані Правила регламентують порядок надання фінансових та супутніх послуг ПОВНИМ ТОВАРИСТВОМ “ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ ЛОМБАРД ТОВ “ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ “ЛІГА” І  КОМПАНІЯ””  (далі – ломбард або Товариство). У відповідності до Засновницького договору ломбарду – Правила затверджені наказом директора ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ ЛОМБАРД ТОВ “ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ “ЛІГА” І  КОМПАНІЯ””  — Наказ №20 від  05 квітня 2017 року.

При наданні фінансових та супутніх послуг ломбард керується Законом України  «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. N 913, Законом України  “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, Положенням про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 року,  N 3981, іншими нормативно-правовими актами та своїм  Засновницьким договором.

Терміни та визначення.

Відокремлені  підрозділи ломбарду — філії та відділення, що розташовані поза місцезнаходженням ломбарду та здійснюють усі або частину його функцій з надання фінансових та супутніх послуг ломбарду.

Місцезнаходження ломбарду — фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю ломбарду (переважно знаходиться керівництво) та здійснюється управління і облік.

Фінансовий  кредит ломбарду — надання ломбардом коштів у позику, забезпечених заставою, на визначений строк та під процент (далі – Кредит).

Супутні послуги ломбарду — послуги, які є передумовою надання фінансового кредиту або випливають з його надання.

Страхування предмета застави — укладення договору між ломбардом та страховою компанією або між позичальником та страховою компанією про страхування предмета застави, наданого як забезпечення фінансового кредиту ломбарду, за рахунок та в інтересах власника предмета застави на строк дії договору фінансового кредиту.

Терміни  і визначення, не передбачені цими Правилами вживаються у значенні визначеному чинним законодавством України.

 1. Перелік фінансових послуг та супутніх послуг, що надаються ломбардом.

                1.1. Ломбард  — фінансова установа, здійснює  виключний вид діяльності з надання на власний ризик коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту фізичним особам, під заставу майна на визначений  строк  і  під  процент  та  надання  супутніх послуг ломбарду.

Фінансові послуги ломбарду:

 • надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Під час провадження діяльності з надання фінансових кредитів Товариству забороняється залучати кошти фізичних осіб, за винятком коштів, отриманих на зворотній основі від фізичних осіб — учасників Товариства.

Супутні послуги ломбарду:

 • оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору;
 • реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору.

Діяльність Товариства з надання фінансових послуг потребує отримання ліцензії згідно чинного законодавства.

1.2. При наданні фінансових послуг ломбард здійснює передбачені законодавством процедури щодо фінансового моніторингу по виявленню фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу та інших фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

 1. Умови надання фінансових та супутніх послуг ломбардом.

2.1. Ломбард надає фінансові послуги зазначені у Розділі 1 цих Правил з дотриманням вимог чинного законодавства.

Ломбард надає фінансові послуги за умови внесення інформації про нього до Державного реєстру фінансових установ та  отримання відповідної ліцензії.

                Ломбард надає фінансові послуги лише після здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення особи клієнтів та вжиття заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Ідентифікація не є обов'язковою при здійсненні кожної операції, якщо клієнт був раніше ідентифікований або верифікований відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Надання Ломбардом фінансових послуг може здійснюватися за місцезнаходженням Ломбарду та/або його відокремлених підрозділів. Інформація про відокремлені підрозділи ломбарду повинна бути внесена до Державного реєстру фінансових установ. Діяльність відокремлених підрозділів повинна відповідати вимогам законодавства про фінансові послуги.

Ломбард не може здійснювати будь-якої іншої підприємницької діяльності, окрім підприємницької діяльності, передбаченої законодавством для ломбардів. У своїй діяльності Ломбард має дотримуватися вимог чинного законодавства, зокрема про захист прав споживачів.

Облік ломбардних операцій здійснюється за допомогою облікової та реєструючої системи,  яка має відповідати  вимогам чинного законодавства.

Обліковою системою ломбарду є  автоматизований реєстр даних про споживачів послуг ломбарду.

Реєструючою системою ломбарду є автоматизований реєстр даних про операції споживачів послуг ломбарду.

2.2. Фінансовий  кредит ломбарду — надання Ломбардом коштів у позику, забезпечених заставою, на визначений строк та під процент.

Порядок надання фінансового кредиту регламентується договором про надання ломбардом фінансового кредиту, який укладається з Позичальником, у відповідності до якого Ломбард надає, а Позичальник одержує фінансовий кредит грошовими коштами у розмірі, що встановлюється договором.

Строк дії договору визначається за погодженням сторін.

Позичальник має право достроково погасити суму наданого кредиту, при цьому проценти за користування фінансовим кредитом нараховуються відповідно до строку фактичного користування фінансовим кредитом.

2.3. Забезпеченням зобов’язань Позичальника є застава майна Позичальника

В якості предмета застави за можуть виступати :

 • вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння,
 • брухт дорогоцінних металів,
 • побутова та офісна техніка,
 • інше майно, не заборонене та не обмежене чинним законодавством в цивільному обігу.

                2.4. Позичальник зобов’язується повернути Ломбарду суму Кредиту та сплатити проценти за користування Кредитом в порядку та на умовах визначених договором  про надання ломбардом фінансового кредиту.

                2.5. Якщо датою повернення Кредиту є не робочий день Позикодавця, то датою повернення  вважається  його перший наступний робочий день.

2.6. Ломбард надає Кредит на строк від 1 до _30__ днів.

2.7. Процентні ставки за кредитами та плата за супутні послуги, що надаються Ломбардом затверджуються відповідним наказом (розпорядженням, тощо) який має бути розміщено у видному для споживачів ломбардних послуг місці (куточок споживача).

2.8. Особа, яка є членом органу управління або службовцем Ломбарду, може укладати договори з Ломбардом  щодо надання такій особі фінансового кредиту на умовах, що не відрізняються від звичайних.

 1. Умови та порядок укладання договорів зі споживачами фінансових послуг

Ломбард надає фінансові кредити фізичним особам під заставу майна на визначений строк і під процент.

Фінансові кредити фізичним особам надаються Ломбардом на підставі договору про надання фінансового кредиту.

Договір  про надання фінансового кредиту має відповідати вимогам статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 11 і 18 Закону України "Про захист прав споживачів", статті 1056 1 Цивільного кодексу України, інших законів з питань регулювання фінансових послуг, вимогам до договорів про надання фінансових послуг фізичним особам, визначеним Нацкомфінпослуг, та вимогам визначеним цими Правилами.

Договір про надання фінансового кредиту ломбардом повинен бути підписаний Позичальником та працівником ломбарду, уповноваженим на це керівництвом ломбарду.

Працівник ломбарду, уповноважений керівництвом ломбарду на підписання договору про надання фінансового кредиту ломбардом, до укладання договору з Позичальником надає йому всю необхідну інформацію, передбачену законодавством України та цими Правилами.

Договір про надання фінансового кредиту ломбардом вступає в силу з дати  зазначеної в договорі.

3.1. Договір про надання фінансового кредиту (далі — Договір) Ломбарду повинен відповідати вимогам, установленим законодавством та містить:

 • найменування, місцезнаходження та реквізити — для ломбарду, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, дані паспорта (номер, серія, дата видачі, орган, що видав) або іншого документа, що посвідчує особу, та дані про місце проживання — для фізичних осіб;
 • предмет договору;
 • права та обов'язки сторін;
 • суму фінансового кредиту;
 • дату надання фінансового кредиту;
 • строк користування фінансовим кредитом;
 • дату повернення фінансового кредиту;
 • відповідальність сторін;
 • підстави для пролонгації, припинення дії та розірвання договору;
 • підписи сторін.
 • процент за користування фінансовим кредитом;
 • тип процентної ставки;
 • річну відсоткову ставку за кредитом;
 • посилання на договір страхування предмета застави в разі наявності;
 • відмітка про ознайомлення позичальника з цими правилами про надання фінансових послуг ломбардом
 • підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана клієнту.

Договір про надання фінансового кредиту Ломбарду  може  містити й інші умови, за згодою сторін, що не суперечать чинному законодавству.

Договір про надання фінансового кредиту та договір застави, що забезпечує зобов'язання за договором фінансового кредиту можуть бути оформлені як один документ. Цей документ за формою і змістом повинен відповідати вимогам, установленим чинним законодавством.

3.2. Фінансовий кредит надається дієздатним фізичним особам не молодшим
18-ти років (далі –Позичальники).

3.3. Фінансовий кредит надається  надається Позичальникові за умови надання ним паспорта громадянина України (для не громадян України: посвідчення біженця або посвідки на постійне місце проживання) та реєстраційний номер облікової картки платника податків, якщо Позичальник через свої  релігійні або інші переконання не відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки в порядку, встановленим чинним законодавством України.

3.4. Мінімальний строк надання фінансового кредиту –один день

3.5.  Ломбард надає фінансові кредити під заставу:

 -виробів з дорогоцінних металів;

3.5.1. Вироби з дорогоцінних металів, які приймаються у заставу, повинні мати відбиток пробірного клейма та відбиток знака-іменника виробника.

                При прийнятті в заставу виробів з дорогоцінних металів каміння з виробів не виймається, вага металу встановлюється  розрахунковим методом.

 Не підлягають прийому в якості застави:

 • дорогоцінні метали у самородках;
 • сухозлітки;
 • дорогоцінні метали у виробах виробничого та лабораторного призначення (лабораторний посуд, дріт, деталі, пластини тощо);
 • предмети, що вилучені або щодо продажу яких встановлено особливий порядок (холодна та вогнепальна зброя в оправі тощо);
 • дорогоцінне каміння в обробленому та необробленому стані та вироби з нього;

Вироби з дорогоцінних металів оглядаються представником Ломбарду в присутності Позичальника, який встановлює наявність відбитку пробірного клейма та відбитку знака-іменника виробника, проводить опробування та зважування виробів та оголошує Позичальнику суму фінансового кредиту, яку може надати Ломбард під заставу наданих виробів.

При отриманні згоди Позичальника на отримання фінансового кредиту на запропонованих умовах оформляється договір про надання фінансового кредиту під заставу майна, який підписуються представником Ломбарду та Позичальником.

При отриманні згоди Позичальника на отримання фінансового кредиту на запропонованих умовах оформляється договір про надання фінансового кредиту під заставу майна, який підписуються представником Ломбарду та Позичальником.

3.5.2. Договір про надання фінансового кредиту та договір застави, всі зміни та доповнення до них набувають юридичної силу після їх підписання сторонами.

3.6. За користування фінансовим кредитом Позичальник сплачує Ломбарду проценти, розмір яких залежить від суми фінансового кредиту та строку, на який Позичальник отримує фінансовий кредит.

Процентні ставки за кредитами та плата за супутні послуги, що надаються Ломбардом затверджуються відповідним наказом (розпорядженням, тощо) який має бути розміщено у видному для споживачів ломбардних послуг місці (куточок споживача).

3.7. Страхування предмета застави здійснюється за взаємною згодою сторін. Відмова від страхування предмета застави позичальником не може бути підставою для відмови в наданні фінансового кредиту.

3.8. Позичальник зобов’язується повернути Ломбарду суму Кредиту та сплатити проценти за користування Кредитом в порядку та на умовах визначених договором про надання ломбардом фінансового кредиту.

3.9. Позичальник має право:

— достроково погасити суму наданого кредиту, при цьому проценти за користування фінансовим кредитом нараховуються відповідно до строку фактичного користування фінансовим кредитом.

— подовжити  строк дії  Договору,  за умови часткового погашення заборгованості щодо сплати процентів за  користування Кредитом за  той строк,  на який Позичальник має намір подовжити дію Договору ;

-за умови повного погашення  процентів за користування Кредитом на день звернення: подовжити  строк дії  Договору  на будь-який період, а також повернути частину  Кредиту або отримати додаткову суму Кредиту, в разі якщо за згодою Сторін буде відповідно зменшено/збільшено оцінну вартість Предмету згідно Договору.

3.10. При поверненні Позичальником суми фінансового кредиту та нарахованих процентів(а у випадку, передбаченому п. 3.11.1 – і нарахованої пені) Ломбард зобов’язаний повернути Позичальнику предмет застави.

3.11. Проценти за користування кредитом стягуються за період фактичного користування кредитом.

3.11.1. У разі порушення Позичальником строків повернення кредиту, встановлених Договором, до Позичальника можуть бути застосовані штрафні санкції (пеня) за прострочення платежу, розмір яких зазначається у Договорі про надання фінансового кредиту під заставу майна.

3.12. У разі невиконання Позичальником, своїх зобов’язань за Договором у повному обсязі та у строк, визначений у Договорі, з метою погашення  фінансового кредиту, а також процентів за користування фінансовим кредитом, штрафних санкціїй (пені) за прострочення платежу, Ломбард, відповідно до Закону України «Про заставу», набуває власності на предмет застави та реалізує предмет застави у відповідності до чинного законодавства без рішення суду, звернення до Державної виконавчої служби та без повідомлення Позичальника.

 1. Порядок зберігання договорів та інших документів, повязаних із наданням фінансових послуг.

 

Ломбард зберігає укладені договори про надання фінансового кредиту не менше ніж п'ять років після виконання всіх зобов'язань за ними, якщо інше не встановлено законодавством.

Договори та інші документи, пов’язані із наданням фінансових послуг (далі – договори та документи), з моменту їх створення (оформлення) і до передачі їх в центральний офіс або архів ломбарду зберігаються за місцем їх створення (оформлення) у відокремлених та/або структурних підрозділах ломбарду.

З метою забезпечення належного зберігання, виключення (запобігання) можливої втрати або пошкодження договори та документи, сформовані справи із цих договорів та документів, до передачі їх в центральний офіс або архів ломбарду зберігаються у відокремлених та/або структурних підрозділах ломбарду у спеціально відведених для цього приміщеннях, сейфа або зачинених шафах, що забезпечують їх схоронність та обмежений доступ до них сторонніх осіб.

Зберігання договорів та документів, оформлення їх і передачу до центрального офісу або архіву ломбарду забезпечує керівник відокремленого або структурного підрозділу ломбарду, або відповідальні особи, уповноважені на це керівництвом ломбарду.

Зберігання в центральному офісі або архіві ломбарду договорів та документів забезпечує відповідальна особа, уповноважена на це керівництвом ломбарду.

З метою забезпечення належного зберігання, виключення (запобігання) можливої втрати договори та документи, сформовані справи із цих договорів та документів, зберігаються у центральному офісі або архіві ломбарду у спеціально відведених для цього приміщеннях, сейфа або зачинених шафах, що забезпечують їх схоронність та обмежений доступ до них сторонніх осіб.

Видача договорів та документів, їх копій у тимчасове користування стороннім особам, установам та організаціям здійснюється виключно з дозволу керівництва ломбарду відповідно та у порядку, передбаченому законодавством України.

Вилучення договорів та документів здійснюється відповідно та у порядку, передбаченому законодавством України, за рішенням відповідних органів, установ, прийнятих у межах їх повноважень, передбачених законами України.

Знищення договорів та документів, термін зберігання яких закінчився, здійснюється у ломбарді відповідно та у порядку, передбаченому законодавством України.

 1. Порядок проведення внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства та внутрішніх регламентуючих документів при здійсненні операцій з надання фінансових послуг.

5.1 Внутрішній контроль щодо дотримання законодавства та внутрішніх регламентуючих документів при здійсненні операцій з надання фінансових послуг здійснюється :

  — керівництвом  ломбарду  ( директором, головним бухгалтером).

 — службою внутрішнього аудиту (контролю) якою є окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль)Ломбарду, яка підпорядковується загальним зборам учасників Ломбарду;

— відповідальним за проведення фінансового моніторингу у Ломбарді.

У відокремлених підрозділах Ломбарду внутрішній контроль щодо дотримання законодавства при здійсненні операцій з надання фінансових послуг, крім зазначених вище осіб, здійснюється:

— керівництвом відокремленого підрозділу Ломбарду;

— відповідальним за проведення фінансового моніторингу у відокремленому підрозділі Ломбарду.

5.2.Зазначені в п. 5.1 особи здійснюють внутрішній контроль в межах повноважень, визначених в їх посадових інструкціях.

5.3. Зазначені в п. 5.1 особи при проведенні внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства при здійсненні операцій з надання фінансових послуг керуються:

— чинним законодавством України;

— установчими документами Ломбарду;

— рішеннями загальних зборів учасників Ломбарду;

 — наказами та розпорядженнями директора Ломбарду.

5.4. Внутрішній аудит в Ломбарді здійснюється службою внутрішнього аудиту (контролю) якою є окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль) Ломбарду на підставі Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Ломбарду, Програми проведення внутрішньої  аудиторської перевірки Ломбарду, які затверджуються загальними зборами учасників Ломбарду.

5.5. Фінансовий моніторинг в Ломбарді здійснюється відповідальним працівником за проведення  фінансового моніторингу Ломбарду (у відокремлених підрозділах – відповідальним за проведення фінансового моніторингу Ломбарду та відповідальним за проведення фінансового моніторингу у відокремленому підрозділі) на підставі Правил фінансового моніторингу Ломбарду, та Програми їх здійснення, які затверджуються директором Ломбарду.

 

 1. Порядок доступу споживачів фінансових послуг до документів та іншої інформації, пов’язаної з наданням фінансових послуг ломбардом

 

Доступ споживачів фінансових послуг до документів та іншої інформації, пов’язаної з наданням фінансових послуг ломбардом, здійснюється відповідно до законодавства України та внутрішніх документів ломбарду.

Ломбард розміщує для споживачів інформацію про свою діяльність, визначену законодавством та цими Правилами на  власному  веб-сайті (веб-сторінці) в Інтернеті.

Режим робочого часу Ломбарду (зокрема і відокремлених підрозділів), а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви, розміщується на веб-сайті (веб-сторінці) Ломбарду.

Ломбард до укладення з клієнтами – споживачами фінансових послуг договору про надання фінансового кредиту надає клієнтам інформацію про:

1) фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;

2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;

3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;

4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;

5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;

6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;

7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

Інформація, що надається клієнту, повинна забезпечувати правильне розуміння суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.

Ломбард під час надання інформації клієнту має дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів.

Перед підписанням договору про надання фінансового кредиту ломбард забезпечує ознайомлення клієнта з внутрішніми правилами про надання фінансових послуг ломбардом.

Споживач фінансових послуг – клієнт ломбарду має право доступу до інформації щодо діяльності ломбарду. Ломбард на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», надає таку інформацію:

1) відомості про фінансові показники діяльності ломбарду та його економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню;

2) перелік керівників ломбарду та його відокремлених підрозділів;

3) перелік послуг, що надаються ломбардом;

4) ціну/тарифи фінансових послуг;

5) кількість часток ломбарду, які знаходяться у власності членів його виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у складеному капіталі ломбарду перевищують п’ять відсотків;

6) іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України.

Ломбард відповідно до законодавства розкриває також:

1) фінансову та консолідовану фінансову звітність, яка складається та подається відповідно до законодавства;

2) звітні дані (інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складаються та подаються відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг;

3) інформацію, що надається клієнтам відповідно до цих правил та передбачена статтею 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Під час розкриття інформації ломбард дотримується вимог законодавства про мови.

На вимогу клієнта – споживача фінансових послуг ломбард надає також баланс або довідки про фінансове становище, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), а також бізнес-план, якщо інше не передбачено законодавством України.

На виконання вимог законодавства України ломбард розміщує (оприлюднює) на власному сайті (веб-сторінці) річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком. Річна фінансова звітність з аудиторським висновком опубліковується ломбардом також у періодичних або неперіодичних виданнях.

Ломбард після включення інформації про його відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ на власному сайті (веб-сайті) також розміщає інформацію про такий підрозділ, а саме:

— найменування відокремленого підрозділу ломбарду;

— місцезнаходження відокремленого підрозділу;

— назва виду(ів) фінансових послуг, які надаватиме відокремлений підрозділ;

— прізвище, ім’я та по батькові керівника відокремленого підрозділу;

— дата створення відокремленого підрозділу;

— код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу.

Ломбард забезпечує доступ споживачів фінансових послуг до інших документів та іншої інформації, пов’язаної з наданням фінансових послуг, обов’язковість доступу до яких або отримання якої передбачена законодавством України.

За місцезнаходженням ломбарду та його відокремлених підрозділів у доступному для огляду споживачами фінансових послуг місці ломбард розміщає копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, засвідчену керівником ломбарду та інформацію щодо наявності ліцензії на право здійснення відповідної діяльності з надання фінансових послуг. За місцезнаходженням відокремлених підрозділів ломбарду в доступних для огляду споживачам фінансових послуг розміщуються копії зазначених документів, засвідчених керівником ломбарду.

Ломбард  на власному веб-сайті (веб-сторінці) в обсязі та порядку, визначеному чинним законодавством розміщує для споживачів фінансових послуг таку інформацію про себе:

1) повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження;

2) перелік фінансових послуг, що надаються Ломбардом ;

3) відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за Ломбардом);

4) відомості про склад Учасників  та виконавчого органу Ломбарду;

5) відомості про відокремлені підрозділи Ломбарду;

6) відомості про  ліцензії та дозволи, видані Ломбарду;

7) річну фінансову та консолідовану фінансову звітність згідно законодавства;

8) відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації Ломбарду;

9) рішення про ліквідацію Ломбарду;

10) іншу інформацію про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону.

Розкриття  інформації здійснюється державною мовою.

 1. Відповідальність посадових осіб, до посадових обов'язків яких належать безпосередньо робота з клієнтами, укладання та виконання договорів.

 

Посадові особи, до посадових обов'язків яких належать безпосередньо робота  з клієнтами  несуть  відповідальність за:

 • якість і своєчасність виконання покладених на них посадовими інструкціями обов’язків;
 • якість і своєчасність та належний рівень обслуговування клієнтів;
 • правильність прийому та оцінки предметів застави,
 • достовірність та правильність оформлення документів і звітів, а також їх схоронність;
 • схоронність і стан предметів застави, які знаходяться у його підзвітності;
 • справний стан відповідного устаткування, що знаходиться у його підзвітності;
 • дотримання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів;
 • невиконання або неналежне виконання заходів з проведення фінансового моніторингу;
 • дотримання Правил проведення фінансового моніторингу та Програми здійснення фінансового моніторингу;
 • нерозголошення відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства;
 • дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
 • дотримання інструкцій з охорони праці, протипожежній безпеці і виробничій санітарії;
 • дотримання законодавчих, нормативно-правових та інші регламентуючих, методичних документів та матеріалів, що стосуються питань надання фінансових послуг та супутніх послуг

Межи відповідальності посадових  осіб, до обов'язків яких належать безпосередньо робота  з клієнтами:

— за неналежне виконання або невиконання своїх обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією та регламентуючими документами ломбарду, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

— за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

— за завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 

 1. Опис завдань, які підлягають виконанню кожним підрозділом ломбарду

 

У ломбарді відповідно до засновницького договору, інших внутрішніх документів ломбарду створюються підрозділи (служби) відповідно до завдань, які мають виконуватися в рамках надання фінансової послуги ломбардом.

Виконавчий орган ломбарду.

Виконавчий орган ломбарду створюється та здійснює функції у відповідності до засновницького договору ломбарду. Виконавчий орган ломбарду очолює директор.

До завдань виконавчого органу відносять визначення та планування поточної діяльності ломбарду,  у межах компетенції, визначеної Засновницьким договором.

Завданням виконавчого органу також є визначення напрямків розвитку ломбарду, встановлення цінової, фінансової політики та забезпечення надання фінансових послуг ломбардом відповідно до чинного законодавства України. Виконавчий орган ломбарду вирішує всі питання в межах наданих йому повноважень, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадови особам ломбарду, забезпечує додержання законності, зміцнення договірної дисципліни та обліку, а також виконує інші повноваження, надані засновницьким договором ломбарду.

Бухгалтерія.

Забезпечення ведення бухгалтерського обліку здійснюється бухгалтерською службою – бухгалтерію, яку очолює головний бухгалтер. Завданням бухгалтерії є забезпечення процесу організації ведення обліку та складання фінансової, податкової, статистичної, регуляторної звітності, що ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Служба внутрішнього аудиту (контролю) ломбарду.

Служба внутрішнього аудиту (контролю) ломбарду, яка створена та діє відповідно до законодавства України та внутрішніх документів ломбарду, здійснює нагляд за поточною діяльністю ломбарду, контроль за дотриманням ломбардом та його працівниками законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління ломбарду, здійснює перевірку результатів поточної фінансової діяльності ломбарду, а також виконує інші функції та завдання, передбачені законодавством та внутрішніми документами

ломбарду.

 1. Механізм захисту ломбардом прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі  надання фінансової  послуги

Реалізація механізму захисту прав споживачів здійснюється ломбардом наступним чином:

 • дотримання у своїй діяльності вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів;
 • організації належного обслуговування клієнтів ломбарду відповідно до законодавства та внутрішніх документів ломбарду;
 • затвердження внутрішніх документів ломбарду з надання фінансових та супутніх послуг (правил або положень, що регламентують надання ломбардом фінансових та супутніх послуг, договорів з надання ломбардом фінансового кредиту тощо), які відповідають вимогам законодавства;
 • не включення у договори із клієнтами ломбарду умов, які є несправедливими;
 • надання у доступній формі клієнтам ломбарду своєчасної, повної та достовірної інформації відповідно до законодавства, у тому числі про найменування ломбарду, режим його роботи, про послуги, що надаються ломбардом, права та обов’язки ломбарду та клієнтів по договорам, що укладаються між сторонами;
 • наявності механізму розгляду заяв та скарг клієнтів, у тому числі своєчасного розгляду заяв та скарг клієнтів ломбарду, застосування, у разі необхідності, відповідних заходів, які припиняють порушення у разі їх наявності;
 • надання клієнтам ломбарду відповідної інформації (реквізитів) органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;
 • надання споживачам ломбардних послуг (до укладення з ними договору про надання ломбардом фінансового кредиту) інформації, зазначеної в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
 • надання клієнтам ломбарду інформації про прізвище, ім’я та по батькові працівника ломбарду, уповноваженого розглядати скарги та заяви клієнтів ломбарду.

Порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги, здійснюється шляхом:

1) проведення переговорів;

2) звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав.

Підтвердженням, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана клієнту є його підпис в договорі про надання фінансового кредиту ломбардом.

                Інші питання, не передбачені нормами цих Правил врегульовується на підставі норм чинного законодавства України.                         

                                                     **************************************