Договір про надання фінансового кредиту

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ ЛОМБАРД
ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ “ЛІГА” І КОМПАНІЯ”»
Наказ  №22  від  18 січня 2020  року

______Сіпачова Н.В.

 

 

Примірний Договір про надання ломбардом фінансового кредиту під заставу майна №________

«____»____________ р.                                                                                                                                                                              м.Павлоград

 

Кредитодавець (Заставодержатель) : ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ ЛОМБАРД ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ “ЛІГА” І КОМПАНІЯ»», реквізити: код ЄДРПОУ ____________________, місцезнаходження    ____________________________, в особі _____________________________________, що діє на підставі довіреності № ________ від ________________________ з однієї сторони, і
Позичальник (Заставодавець) : ____________________________________________________________ ,  ____________ року народження,  який проживає зареєстрований  за адресою:_______________________________________________________________________________
Паспорт серії____ №______________, виданий (ким, коли) ______________________________ ідентифікаційний код _________________
іменований надалі  “Позичальник” (“Заставодавець”), що діє на підставі особистого волевиявлення, з іншого боку, які у подальшому разом іменуються – Сторони, відповідно ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг», п.3.3. «Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами» і внутрішніми Правилами надання фінансових послуг Кредитодавцем  уклали цей договір  про надання ломбардом фінансового кредиту  під заставу майна про нижченаведене:

Розділ 1. Предмет договору:

  1. Кредитодавець надає, а Позичальник одержує фінансовий кредит грошовими коштами під заставу майна на умовах повернення з процентами , надалі — “Кредит”.
  2. Забезпеченням зобов’язань Позичальника за Договором фінансового кредиту є заклад майна Позичальника , який визначається та погоджується Сторонами в даному Договорі.

Розділ 2. Специфікація Договору.

2.1.  Позичальник (Заставодавець) передає у володіння Кредиторові (Заставодержателю) майно, яке є предметом закладу  — матеріальні цінності, які залишаються у Кредитора (Заставодержателя), оцінна вартість вказаних матеріальних цінностей (далі – Предмет) визначається за взаємною згодою Сторін  згідно опису Предмету. Опис каміння, яке є складовою частиною Предмету, здійснюється лише у разі, якщо каміння є дорогоцінним.

ОПИС ПРЕДМЕТУ ЗАКЛАДУ:

№ п/п Найменування

Предмету закладу,

що втратив експлуатаційну цінність

Кількість Опис  Предмета закладу Віртість за

1 гр.

Оцінна вартість предмету закладу за угодою сторін

(гривня)

Метал Проба Загальна вага Чиста вага Вставка

 Позичальник (Заставодавець) гарантує, що він є власником Предмету закладу та повноважний розпоряджатися ним,  при цьому право власності на Предмет набуто Позичальником (Заставодавцем)  правомірно, що Предмет закладу не заставлений за іншими договорами, Предмет закладу в суперечці чи під забороною на відчуження не знаходиться, по відношенню до Предмету відсутні права третіх осіб.

Розділ 3 . Сума Кредиту та процент за користування Кредитом: 

3.1. Сума  фінансового Кредиту, видана Позичальнику (Заставодавцю) з каси  складає                 гривень _______ копійок _________, що дорівнює ____% від оцінної вартості предмета закладу згідно Специфікації

3.2. При поверненні Кредиту Позичальник (Заставодавець) сплачує проценти за користування отриманим фінансовим Кредитом Кредитодавцю (Застовадержателю) з розрахунку  ____% за кожну добу від суми Кредиту,  що складає _____ грн., але оплата процентів не може бути менше 3 грн. за кожним договором фінансового кредиту. Тип процентної ставки фіксована.

3.3.  Річна процентна ставка за фінансовим Кредитом становить              %.

3.4. Сума процентів за користування Кредитом нараховується Кредитодавцем (Заставодержателем) в день погашення Кредиту чи подовження Договору фінансового кредиту, при цьому враховується перший день надання Кредиту/подовження дії Договору фінансового кредиту та не враховується день погашення Кредиту/сплати процентів за користування Кредитом при подовженні Договору фінансового кредиту, але в будь-якому випадку мінімальним строком для  такого нарахування є один календарний день. Таким чином обумовлена сума підлягає обов’язковому перерахунку з урахуванням фактичного строку користування Кредитом у календарних днях на момент сплати.

Розділ 4 . Дата надання Кредиту: 

4.1.  Дата надання фінансового кредиту  є дата підписання Сторонами цього договору, якою відповідно є дата     “___” _____________ року

Розділ 5 . Строк користування  Кредитом: 

5.1.  Строк користування фінансовим кредитом обчислюється календарними днями та становить:   _________ днів.

Розділ 6 . Дата повернення  Кредиту :

6.1.  Дата повернення фінансового кредиту є дата “ ____”                                року.

Розділ 7. Права  та обов’язки Сторін:

7.1. Кредитодавець (Заставодержатель) зобов’язується надати Позичальнику (Заставодавцеві) Кредит грошовими коштами в день підписання Договору фінансового кредиту.

7.2. Позичальник (Заставодавець) зобов’язується повернути Кредитодавцю (Заставодержателю) суму Кредиту та сплатити проценти за користування Кредитом не пізніше дати, зазначеної Договором фінансового кредиту, при цьому якщо датою повернення Кредиту є не робочий день Кредитодавця (Заставодержателя), то датою повернення  вважається  його перший наступний робочий день.

7.3.  Позичальник (Заставодавець) має право:

7.3.1. достроково повернути суму Кредиту та сплатити проценти за користування Кредитом, виходячи з фактичного строку користування Кредитом;

7.3.2. подовжити  строк дії  Договору фінансового кредиту,  за умови часткового погашення заборгованості щодо сплати процентів за  користування Кредитом за  той строк, на який Позичальник (Заставодавець) має намір подовжити дію Договору фінансового кредиту;

7.3.3. за умови повного  або часткового погашення  процентів за користування Кредитом на день звернення: подовжити  строк дії  Договору фінансового кредиту на будь-який період, а також повернути частину  Кредиту або отримати додаткову суму Кредиту, в разі якщо за згодою Сторін буде відповідно зменшено/збільшено оцінну вартість Предмету закладу.

У випадках, передбачених п.п. 7.3.2. та 7.3.3. Договору фінансового кредиту, Сторонами укладається  додаток до Договору фінансового кредиту, що змінює відповідні зобов`язання Позичальника (Заставодавця) перед Кредитодавцем (Заставодержателем).

7.4.  Кредитодавець (Заставодавець) має право:

7.4.1. на отримання достовірної інформації про Позичальника (Заставодавця) у межах, необхідних для укладання та виконання Договору, у т.ч. у примусовому порядку.

7.4.2. на звернення стягнення на закладене згідно п.2.1 майно Позичальника (Заставодавця), у випадку не виконання останнім своїх зобов’язань в строки та на умовах, передбачених Договором фінансового кредиту.

Розділ 8.  Відповідальність Сторін:

8.1. При невчасному поверненні фінансового кредиту, а також процентів за користування фінансовим кредитом за договором Позичальник (Заставодавець) несе відповідальність у вигляді пені в розмірі 0,5% від суми неповерненого фінансового кредиту з урахуванням процентів за його користування за кожну подальшу добу, після закінчення терміну,  вказаного в п.6.1. Цього договору.

8.2. Несплата Позичальником (Заставодавцем) своєї заборгованості за договором фінансового кредиту в термін додаткових 10 діб дає право кредиторові звернути стягнення на предмет застави і прийняти його у власність в рахунок погашення зобов’язань за договором фінансового кредиту по вартості, яка складає загальну заборгованість Позичальника (Заставодавця) по договору фінансового кредиту (сума кредиту та нараховані проценти).

8.3.       У разі звернення стягнення на предмет застави борг Позичальника (Заставодавця) визначається погашеним, при цьому сплата податку на доходи, пов’язаного з погашенням боргу за даним договором проводиться Позичальником (Заставодавцем) самостійно.

8.4.       У разі випадкового знищення предмету застави Кредитор (Заставодержатель) виплачує Позичальникові (Заставодавцеві) оцінну суму за предмет застави, згідно з угодою.

Розділ 9.  Строк дії Договору, підстави для пролонгації, припинення дії та розірвання Договору.

9.1.  Строк дії Договору обчислюється календарними днями та становить _______ днів з дати його підписання.

9.2. Договір може бути Сторонами пролонговано, за умови часткового або повного погашення Позичальником (Заставодавцем) процентів за користування Кредитом. Процентна ставка при пролонгації договору визначається Кредитодавцем (Заставодержателем). Пролонгація Договору оформлюється у письмовій формі додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною даного Договору.

9.3. Договір  припиняє дію у наступних випадках:

— у випадку повного виконання Позичальником (Заставодавцем) своїх зобов’язань у відповідності до умов Договору про надання фінансового кредиту, а саме: повернення Позичальником (Заставодавцем) суми Кредиту та сплати процентів за користування Кредитом.

— у випадку звернення стягнення Кредитодавцем (Заставодержателем) на предмет закладу у разі невиконання Позичальником (Заставодавцем) своїх зобов’язань за Договором про надання фінансового кредиту у відповідності з п. 8.2. даного Договору.

9.4.Одностороння відмова від Договору – не допускається. Розірвання Договору допускається лише за згодою Сторін. Договір  може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення Договору  другою Стороною.

9.5.Зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовому вигляді та підписані Сторонами.

9.6. Будь-які пропозиції Позичальнику  про зміну істотних умов Договору здійснюються протягом строку дії договору, шляхом направлення Кредитодавцем Позичальнику повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення.

Розділ 10. Інші  умови.

10.1. Договір  вважається укладеним з дати його підписання Сторонами.

10.2. Дані Договору  є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені виключно на підставах, передбачених законодавством України.

10.3. Сторони домовились, що предмет закладу не страхується.

10.4. Договір  складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу  – по одному для кожної із Сторін.

10.5. Сторони домовились, що досягли згоди по всім істотним умовам Договору.

10.6. Позичальник (Заставодавець) дає згоду на отримання від Кредитодавця (Заставодержателя) повідомлення/листування у вигляді SMS-повідомлення за допомогою мобільного зв’язку, які будуть вважатися належним повідомленням/листуванням за цим Договором.

З внутрішніми Правилами надання фінансових послуг Кредитодавцем Позичальник (Заставодавець) «Ознайомлений» _____________________

«Позичальника (Заставодавця) повідомлено про включення його персональних даних до обліково-реєструючої системи ломбарду – бази персональних даних, володільцем якої є Кредитодавець (Заставодержатель), мету збору персональних даних, а також про права Позичальника (Заставодавця) – суб’єкта персональних даних, які визначені Законом України «Про захист персональних даних» на що Позичальник (Заставодавець) надає свою згоду.

Інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Позичальнику (Заставодавцю) надана»  __________ (підпис Позичальника (Заставодавця))

Підписи Сторін:

Кредитодавець (Заставодержатель):

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ ЛОМБАРД ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ “ЛІГА” І КОМПАНІЯ »

ЄДРПОУ _________,  місцезнаходження    ______________

в особі

(ПІБ)______________________________________

МП

Позичальник(Заставодавець)__________________________

(ПІБ) _____________________________________

 

 

Цим підписом засвідчую, що  примірник укладеного Договору мені надано до початку надання фінансової послуги _____________

(підпис)

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ПРИ ПОВЕРНЕННІ ПРЕДМЕТА ЗАСТАВИ

 

Фінансовий кредит  і проценти за його користування повернуті  “___” _____________20 __р

Фінансовий кредит :

Проценти:

Разом:

 

«Предмет закладу одержав та перевірив. Жодних матеріальних, фінансових, інших претензій до  Кредитодавця (Заставодержателя)  не маю”.

„______”_______ 20___ р.                                             Позичальник (Заставодавець): __________________ /П.І.Б./ ______________________

( підпис)